Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
26954357 razy

Pogoda

Swiat Pogody .pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 


Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

SBP

DKK

Logowanie do SOWA2

 

Deklaracja dostępności

Przeszłość w pamiątkach ukryta

Academica - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych

System informacji prawnej Legalis

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zapytaj bibliotekarza

fb WiMBP

 

Ochrona danych osobowych

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie:

Administratorem danych osobowych naszych czytelników i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z naszych usług publicznych i serwisów oraz klientów, kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się i współpracujemy, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1. udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki określonych w naszych regulaminach, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

2. zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, w tym takich, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line;   

3. prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej;

4. zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami oraz czynności zmierzające do zawarcia tych umów, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia i wykonania umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu kontrahenta czy podmiotu będącego stroną umowy;

5. umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem formularzy kontaktowych i poczty elektronicznej oraz podejmowanie przez nas kontaktu z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym udzielanie odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję oraz dalsza obsługa korespondencji z Państwem prowadzonej, a także w celu załatwiania sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;

6. prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz kanału na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google LLC (podmiot zarządzający i administrujący portalem YouTube), za pomocą których informujemy o naszej aktywności, promujemy organizowane przez nas wydarzenia,  komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, transmitujemy wydarzenia związane z czytelnictwem, realizujemy wydarzenia on-line w ramach prowadzonej przez nas działalności, budujemy i utrzymujemy społeczność z nami związaną;

7. ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

8. badania analityczne i statystyczne (dane zanonimizowane);

9. wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

Biblioteka posiada system zapisu wizyjnego z kamer monitoringu, stosowany w celu zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa nad monitorowanym terenem, a w szczególności usprawnienia wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich są zbierane. Niepodanie danych niezbędnych do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uniemożliwi korzystanie z nich. Każdorazowo informujemy o tym w naszych regulaminach, formularzach oraz innych kierowanych do Państwa dokumentach.


Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 i art. 18 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. e RODO),

b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in.: ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. oraz przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 akapit 1 lit. c RODO), 

c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 akapit 1 lit. b RODO),

d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu komunikowania się w ramach prowadzonej przez nas działalności z  osobami działającymi w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy, bądź osobami wyznaczonymi przez te podmioty do kontaktu, a także dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia profilu na portalu Facebook i kanału na portalu YouTube w celu komunikowania się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).


W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody wyrażonej w pisemnym (w tym elektronicznym) oświadczeniu lub w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 akapit 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe mogą być także przekazywane, na podstawie umów powierzenia, firmom świadczącym nam usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

 

Zasadniczo zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą one być także przekazywane poza ten obszar (dotyczy danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu Facebook i YouTube), lecz wyłącznie w oparciu o reguły wyznaczone w RODO.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości.

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: